Scherpstelgebied

MENU →  (Camera- instellingen1) → pagina 3/14 [Scherpstelgebied] → 

gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Breed;
Stelt automatisch scherp op een onderwerp dat de volle breedte van het scherm beslaat. Wanneer u de ontspanknop tot
halverwege indrukt in de stilstaand-beeldopnamefunctie, wordt een groen kader afgebeeld rond het gebied dat
scherpgesteld is.
Midden;
Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld. Gebruik tezamen met de
scherpstelvergrendelingsfunctie om de gewenste compositie te krijgen.
Flexibel punt;
Maakt het mogelijk om het scherpstelkader te verplaatsen naar een gewenste plaats op het scherm en scherp te stellen
op een extreem klein onderwerp in een smal gebied.
Op het Flexibel Punt-opnamescherm kunt u de grootte van het scherpstelkader veranderen door het besturingswiel te
draaien.
Uitgebr. flexibel punt;
Als het apparaat niet kan scherpstellen op een enkel geselecteerd punt, gebruikt het scherpstellingspunten rondom het
flexibel punt als secundair prioriteitsgebied om scherp te stellen.
AF-vergrendeling;
Als de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden, volgt het apparaat het onderwerp binnen het
geselecteerde gebied voor automatische scherpstelling. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie
is ingesteld op [Continue AF]. Wijs met de cursor [AF-vergrendeling] aan op het [Scherpstelgebied]-instelscherm, en
selecteer daarna het gewenste gebied waar het volgen moet beginnen met de linker-/rechterkant van het besturingswiel.
U kunt het gebied waar het volgen moet beginnen, verplaatsen naar het gewenste punt door het gebied aan te wijzen als
een flexibel punt of uitgebreid flexibele punt. Op het Flexibel Punt-opnamescherm kunt u de grootte van het
scherpstelkader veranderen door het besturingswiel te draaien.
Het scherpstelgebied verplaatsen;
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Flexibel punt] of [Uitgebr. flexibel punt], en u op de knop drukt waaraan
[Scherpstelstandaard] is toegewezen, kunt u tijdens het opnemen het scherpstelkader verplaatsen met de
boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel. Als u de opname-instellingen wilt veranderen met behulp
van het besturingswiel, drukt u op de knop waaraan [Scherpstelstandaard] is toegewezen.
U kunt het scherpstelkader snel verplaatsen door het op de monitor aan te raken en te verslepen. Stel
[Aanraakfunctie] van tevoren in op iets anders dan [Uit].
Opmerking
[Scherpstelgebied] ligt vast op [Breed] in de volgende situaties:
[Slim automatisch]
[Superieur automat.]
[Scènekeuze]
Tijdens de lach-sluiterfunctie
De functiekeuzeknop is ingesteld op (Film) en [Automat. Dual Rec] is ingesteld op [On].
Het scherpstelgebied wordt mogelijk niet gemarkeerd tijdens ononderbroken opnemen of wanneer op de ontspanknop in één
keer helemaal wordt ingedrukt.